Zasady rekrutacji do kl. I

Pobierz wniosek

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek

bł. Laury Vicuna w Krakowie

w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna:

 • 130 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zmianami)

Informacje o szkole.

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuña w Krakowie funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe i innych aktów prawnych dotyczących szkół publicznych.
 2. Szkoła jest szkołą katolicką, to znaczy wypełnia swoje zadania: wychowanie, nauczanie i opiekę nad dziećmi w oparciu o Ewangelię i nauczanie Kościoła Katolickiego.
 3. Wszystkie swoje zadania wobec uczniów i ich rodziców szkoła realizuje w duchu systemu wychowawczego św. Jana Bosko opartego na trzech zasadach: rozumu, religii i miłości.
 4. Szkoła jest szkołą publiczną, powszechnie dostępną, bez obwodu.
 5. Organem prowadzącym Szkołę jest Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska mające siedzibę w Łomiankach, ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki, posiadające osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapisy do szkoły.

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuna w Krakowie prowadzi zapisy do klasy pierwszej na rok przed rozpoczęciem wypełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.
 2. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci:
  1. na podstawie pisemnego wniosku - wypełnionego i złożonego w sekretariacie szkoły,
  2. po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Do wniosku o przyjęcie do szkoły dołącza się dokumenty o spełnianiu poszczególnych kryteriów.

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

W ramach postępowania rekrutacyjnego komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte w zasadach rekrutacji, sporządza protokół i przedkłada Dyrektorowi Szkoły.

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej.

 1. Rodzice pragną wychowania swojego dziecka w duchu wartości chrześcijańskich,
 2. Rodzeństwo dziecka jest lub było uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuña w Krakowie,
 3. Kandydat jest dzieckiem pracownika Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuña w Krakowie,
 4. Wielodzietność rodziny kandydata,
 5. Rodzice dziecka mieszkają/ pracują na osiedlu Kościuszkowskim lub w pobliżu szkoły.

W przypadku dzieci, które osiągnęły tę samą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, o przyjęciu na ostatnie wolne miejsce decyduje data wpływu wniosku.

Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do klasy pierwszej, zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności zapisu.

Sposób przeliczania punktów:

L.p.

Kryteria ustawowe

Kryteria szczegółowe

Punktacja

1

Potrzeby dziecka

i rodziny

Rodzice pragną wychowania swojego dziecka – kandydata do szkoły w duchu wartości chrześcijańskich.

10

2

Rodzeństwo dziecka – kandydata do szkoły jest lub było uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Błogosławionej Laury Vicuña w Krakowie.

8

3

Kandydat do szkoły jest dzieckiem pracownika Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Błogosławionej Laury Vicuña w Krakowie.

8

4

Wielodzietność rodziny kandydata.

8

5

Lokalne potrzeby społeczne

Rodzice dziecka – kandydata do szkoły mieszkają / pracują na osiedlu Kościuszkowskim w Krakowie lub w pobliżu szkoły.

6

SUMA PUNKTÓW

40


Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:

 1. Oświadczenie rodziców dziecka – kandydata do szkoły dotyczące woli wychowania dziecka w duchu wartości katolickich, zgodnie z § 56 ust. 2 Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Błogosławionej Laury Vicuña w Krakowie, oraz o woli realizacji statutowych obowiązków rodziców (do pobrania w sekretariacie szkoły i złożenia wraz z wnioskiem).
 2. Odpowiednio: oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania / dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica: zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, lub poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym.

Terminy rekrutacji

 1. Zapisy wszystkich chętnych dzieci do szkoły – od 15 listopada2018 r. do 2 marca 2019 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w budynku szkoły) listy dzieci przyjętych do szkoły – 11 marca 2019 r.
 3. Ogłoszenie naboru uzupełniającego do szkoły – od 18 marca 2019 r.
 4. Spotkanie integracyjne dla wszystkich nowo przyjętych dzieci – 31 maja 2019 r., godz. 18.00.
 5. Spotkania indywidualne dyrektora z rodzicami przyjętych dzieci - kwiecień – maj, (poniedziałki od godz. 16.00- 18.00).

Rekrutacja uzupełniająca

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza w terminie do końca maja uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.
 2. W uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym w pierwszej kolejności brane są pod uwagę dzieci znajdujące się na liście rezerwowej. 
 3. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych rodzic dziecka, które nie zostało przyjęte do szkoły, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 2. W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic dziecka może złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.

Po ogłoszeniu listy przyjętych (do końca czerwca 2019 r.) należy dostarczyć, do sekretariatu szkoły: diagnozę przedszkola o gotowości szkolnej dziecka i 2 zdjęcia.

 

Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
 • Wtorek 2019-03-26, 3. tydz. Wielkiego Postu
  Mt 18,21-35
  Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, i tak dług oddać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: «Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: «Oddaj, coś winien!» Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: «Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie». On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: «Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?» I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.

Przydatne linki

Rodzinny Kraków - Portal dla rodziców i dzieci z Krakowa i okolic
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - informacje o sprawdzianie po klasie szóstej, archiwum sprawdzianów z poprzednich lat
www.matzoo.pl - Ćwicz i ucz się matematyki! Strona dla uczniów szkół podstawowych
Dzieci i młodzież w Internecie - materiały edukacyjne o bezpieczeństwie w sieci
http://pisupisu.pl/ - naukę pisania na klawiaturze, słowne zabawy, bajki i ćwiczenia z ortografii

Wyszukaj

Jesteś tutaj: Strona główna Dokumenty szkoły Zasady rekrutacji do kl. I

Marzec 2019

1-3 g.17:00 (SP)
4-6 g.18:15 (SP)
7-8 g.17:00 (LO)